ပညာမူပိုင်ခွင့်

ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသို့မဟုတ်တိုင်ကြားမှုများရှိပါကချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်စွပ်စွဲခံရသူထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ချိုးဖောက်ခြင်းခံရသည့်အခွင့်အရေးများကိုတိကျစွာဖော်ပြရန်အောက်ပါပုံစံကိုဖြည့်ပါ။